غلامحسين ابراهيمی

نام و نام خانوادگی

ebrahimi_small1
بايگانی آموزش سمت
  شماره اتاق
اسماعيل افضل زاده نائينی

نام و نام خانوادگی

naiini_small1
مسئول امور دانشجوئی نام و نام خانوادگی
  شماره اتاق
حسين انتظاری

نام و نام خانوادگی

entezari_small1
مسئول حسابداری سمت
  شماره اتاق
مجيد رضا اهرابی

نام و نام خانوادگی

ahrabi_small1
کارشناس خدمات آموزشی سمت
  شماره اتاق
حسن توسلی زاده

نام و نام خانوادگی

tavasoli_small
کارشناس گروه های آموزشی سمت
  شماره اتاق
سيد رضا حسينی نژاد

نام و نام خانوادگی

حسابدار سمت
  شماره اتاق
اکبر خورشاهی

نام و نام خانوادگی

رئيس اداره امور عمومی سمت
  شماره اتاق
عزت زارعی

نام و نام خانوادگی

منشی گروه متالورژی و مواد سمت
725 شماره اتاق
محمد داروغه

نام و نام خانوادگی

مشاور فنی سمت
  شماره اتاق
حسينعلی سالخورده

نام و نام خانوادگی

مسئول سفارش کتابخانه سمت
  شماره اتاق
محمد سلطانيان

نام و نام خانوادگی

مسئول بايگانی سمت
  شماره اتاق
حسن سليمانی

نام و نام خانوادگی

نامه رسان داخلی سمت
  شماره اتاق
محسن شريف

نام و نام خانوادگی

راننده سمت
  شماره اتاق
معصومه شفاهی فلاح

نام و نام خانوادگی

مسئول دبيرخانه سمت
  شماره اتاق
صالح آبادی

نام و نام خانوادگی

بخش امانت کتابخانه سمت
  شماره اتاق
عادلی

نام و نام خانوادگی

سمت
  شماره اتاق
عباسی زاده

نام و نام خانوادگی

بخش امانت کتابخانه سمت
  شماره اتاق
عباس عباسيه

نام و نام خانوادگی

کارپرداز سمت
  شماره اتاق
سهيلا عليزاده

نام و نام خانوادگی

مسئول کارگزينی سمت
  شماره اتاق
حسن کرامتی تولايی

نام و نام خانوادگی

ارتباط با صنعت سمت
  شماره اتاق
محمد حسن گلی

نام و نام خانوادگی

مسئول نقليه سمت
  شماره اتاق
حسين محمدی

نام و نام خانوادگی

نامه رسان سمت
  شماره اتاق
جلال مؤمنی

نام و نام خانوادگی

مسئول بخش مرجع کتابخانه سمت
  شماره اتاق
مهدی مهديانفر

نام و نام خانوادگی

کارشناس خدمات آموزش سمت
  شماره اتاق
سعيد ميرزائی فيض آبادی

نام و نام خانوادگی

مسئول اداره آموزش سمت
  شماره اتاق
فاطمه هوشمند

نام و نام خانوادگی

تايپيست سمت
  شماره اتاق
احمد حسن زاده و سيد قربان بابلی

نام و نام خانوادگی

تلفنخانه سمت
  شماره اتاق

2103 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی|درباره اینترنشیپ|ستاد اینترنشیپ|تماس با ماتمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد است .