اعضای ستاد دانشگاهرئيس ستاد اينترنشيپ دانشگاه

دکتر احد ضابط

f_zabettعضو ستاد اينترنشيپ دانشگاه
دکتر علي‌اكبر اكبري

showعضو ستاد اينترنشيپ دانشگاه-نماينده شرکت ساپکو در ستاد دانشگاه دکتر محمد رضا مه پيکر

mehpeykarعضو ستاد اينترنشيپ دانشگاه-نماينده شرکت برق منطقه‌اي خراسان دکتر مصطفي كاظمي

image002


كارشناس ستاد اينترنشيپ دانشگاهمهندس حامد ناجي

1اعضاي ستاد شركت ساپكو


رئيس مرکز توسعه تحقيقات و تکنولوژی شرکت ساپکو

 خانم مهندس ناهيد جوکار

jokarمدير دفتر ساپکو شمال شرق

 مهندس صلح دوست
اعضای ستاد شرکت برق منطقه ای خراسان


مدير دفتر تحقيقات و استانداردها

دبير کميته مرکزی تحقيقات منطقه

مهندس حسن ابيضی

abyazi


اعضاي سابق ستاد دانشگاه


نماينده گروه مکانيک

 دکتر جليل رضايی پژند

rezaee


نماينده گروه برق دکتر سيد حسين طباطبائی يزدی

tabatabaii


نماينده شرکت برق در ستاد دانشگاه دکتر ابوالبشری

abolbashari

اعضای سابق ستاد شرکت ساپکو


رئيس مرکز توسعه تحقيقات و تکنولوژی شرکت ساپکو تا 1381

اولين مسئول اجرای طرح اينترنشيپ در کشور

خانم مهندس فاطمه رناسی

ronasiمدير دفتر ساپکو شمال شرق

1376-1381

مهندس عباسعلی آريافر

aryanfar


4315 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی|درباره اینترنشیپ|ستاد اینترنشیپ|تماس با ماتمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد است .