رويه اجراي پروژه ها

 مراحل اجرای طرح اينترنشيپ  را می‌توان به شرح زير به سه بخش تقسيم نمود.

 

مرحله اول:      تعيين پروژه‌ها (يک تا دو ماه)

مرحله دوم:     اجرای پروژه‌ها توسط تيمهای اجرائی (سه تا چهار  ماه)

مرحله سوم:    بررسی گزارشها، تأييد پروژه‌ها و جمع‌بندی عملکرد ستاد و تيمها

 

مرحله اول:

1.      فراخوان پروژه‌ها از طرف شرکت ساپکو (يا ساير شرکتهای حمايت کننده طرح)

2.      تعيپن عناوين پروژه‌های صنعتی توسط سازندگاه يا واحدهای صنايع طرف قرارداد

3.   بررسی عناوين دريافت شده توسط ستاد و انتخاب پروژه‌هائی که در قالب طرح با زمان و بودجه در نظر گرفته شده قابل انجام باشند

4.      اعلام ليست پروژه‌ها به اساتيد جهت اجرا

5.       بازديد اساتيد از کارخانجات و بحث و تبادل نظر با کارشناس صنعت برای درک کامل موضوع پروژه

6.      تهيه شناسنامه (Proposal) توسط استاد و تعيين تيم اجرائی

7.      بررسی شناسنامه توسط کارشناس يا کارشناسان صنعت و تأييد آن توسط مديران صنعت

8.      بررسی نهائی توسط ستاد و تصويب پروژه‌ها جهت اجرا

9.      عقد قرارداد ميان دانشگاه و صنعت

10.  ابلاغ شروع پروژه به اساتيد

 

مرحله دوم:

1.   استاد راهنمای پروژه، فعاليتهاي مورد نياز را با توجه به CPM ارائه شده در فرم شماره (5) ثبت نموده و در آن مسئول هر فعاليت را مشخص مي نمايد.

2.   مسئولين فعاليت، فرم شرح فعاليت (جدول شماره 6) را از سرپرست علمي (استاد راهنما) دريافت و بعد از انجام فعاليت آنرا تكميل نموده و به استاد راهنما ارائه مي دهند. مجموع برگه هاي شرح فعاليت گزارش نهائي پروژه خواهد بود، لذا بايد مستندات لازم ضميمه گردد. نتايج فعاليتهاي انجام شده در جلسات كنترل و ارزيابي بررسي خواهد گرديد.

3.   دانشجويان ، سرپرست علمي، تخصصي، اجرائي در طي اجرا پروژه ها مشكلات اجرائي، موانع موجود، مطالب و يادداشتهاي مورد نظر و روزانه را در فرم يادداشت پروژه (شماره 7) ثبت نموده و در جلسات كنترل و ارزيابي ارائه مي نمايند.

4.   مسئول كنترل پروژه (نماينده ساپكو يا کميته تحقيقات) بايد فرم پيگيري فعاليت هاي پروژه (شماره 8) را تكميل نموده و براي اطلاع اعضاء طرح در جلسه كنترل و ارزيابي ارائه نمايد و برنامه زمان بندي را با توجه به تاخير و يا تعجيل فعاليت ها بروز در آورد.

5.   پس از انجام نيمی از پروژه گزارش 50% پيشرفت پروژه جهت بررسی و ارزيابی روند اجرا تهيه و تحويل می‌شود.

6.   در پايان طرح، سرپرست علمي فرم اختتام پروژه (شماره 9) را تكميل نموده و بهمراه ارسال گزارش پروژه، اختتام پروژه را به اعضاء طرح اعلام نمايد و پس از تائيد فرم اختتام توسط اعضاء، پروژه پايان يافته و از نتايج ارائه شده در ارزيابي كلي پروژه اينترنشيپ در شركت ساپكو استفاده خواهد شد.

7.      گزارش ارائه شده توسط استاد راهنما (سرپرست علمي) بايد شامل:

‌أ.        بيان خلاصه اي از آخرين وضعيت

‌ب.   توفيقات حاصله تا زمان ارائه گزارش

‌ج.     مشخص كردن در صد پيشرفت فعاليت مطابق گانت چارت

‌د.      اعلام تغييرات احتمالي در برنامه و يا زمان پروژه

‌ه.       گزارش فني پروژه

‌و.      شرح مشكلات موجود (بالقوه و يا بالفعل) و اقدامات يا توصيه هاي لازم جهت اصلاح و پيشگيري از آنها.

مرحله سوم:

1.   تحويل يک گزارش به نماينده سازنده يا واحد محل انجام پروژه و تحويل يک گزارش به ارزيابان ستاد (با هماهنگی مرکز توسعه تحقيقات ساپکو يا کميته تحقيقات شرکت برق)

2.      تکميل فرمهای ارزيابی پروژه‌ها توسط اساتيد، دانشجويان و کارشناسان صنعت

3.      جمع‌بندی نتايج و دست‌آوردهای پروژه‌ها

4.      بررسی کاستيها و نقايص مراحل انجام پروژه‌ها

5.      جمع‌بندی و تهيه گزارش مالی و عملکرد ستاد

 

حق الزحمه تيم اجرائي دانشجويان

در ازاء فعاليت هاي انجام شده توسط اعضاي تيم اجرائي با توجه به مقاطع تحصيلي حق الزحمه‌ای مطابق جدول زير پرداخت خواهد شد.

 

مقاطع تحصيلي

حق الزحمه (در هر ماه)

کارسناسی (کارآموز)

500.000 ريال

كارشناسي

700.000 ريال

كارشناسي ارشد

900.000 ريال

دكتر (PHD)

1200.000 ريال

 

رعايت موارد زير توسط دانشجويان الزامي است:

الف. حضور دانشجويان در محيط سازنده يا واحد تابعه ايران خودرو تمام وقت مي باشد.

ب. خروج از محيط سازنده يا شركت ايران خودرو بايد با موفقت مسئول و سرپرست محل فعاليت دانشجويان باشد.

ج. انجام ماموريت و مرخصي بايد با موافقت مسئول و سرپرست فعاليت دانشجويان صورت پذيرد.

د. حضور در دانشگاه هها به منظور انجام فعاليت هاي مورد نياز (مثل استفاده از كتابخانه و جمع آوري اطلاعات، انجام آزمايشات و غيره) بايد توسط سرپرست علمي (استاد) از قبل مشخصي و مورد تائيد قرار گرفته باشد. در غير اينصورت به عنوان عدم حضور و غيبت محسوب مي شود.

ه. عدم رعايت موارد فوق و ديگر مقررات حضور و غياب در شركت هاي زانده و ايران خودرو عدم حضور در فعاليت محسوب شده و بالتبع از حق الزحمه آنان كسر خواهد شد.

 

نحوه پرداخت حق الزحمه

1. پرداخت حق الزحمه سرپرستان علمي

با توجه به توافقات صورت گرفته با ستاد اينترنشيپ در دانشگاه ها حق الزحمه اساتيد با در نظر گرفتن ساعت قعاليت در پروژه محاسبه و توسط نماينده حقوقي ستاد اينترنشيپ در دانشگاه مربوطه بصورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

2. نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاي تيم اجرائي (دانشجويان)

            حق الزحمه دانشجويان پس از ارائه گزارش كار ماهانه به سرپرستان علمي (اساتيد) و با توجه به ساعات حضور در پروژه محاسبه و بصورت ماهانه مطابق جدول زير پرداخت خواهد شد.

 

دانشجويان

مسئول پرداخت

1. دانشجويان مستقر در واحدهاي تابعه ايران خودرو

توسط آموزش ايران خودرو

2. دانشجويان مستقر در محيط سازنده

توسط دبير ستاد اينترنشيپ در دانشگاه مربوطه

 

قابل ذكر است وسيله اياب و ذهاب دانشجويان توسط واحدهاي تابعه ايران خودرو و يا شركت هاي سازنده تامين خواهد شد.

در پايان از همكاري كليه دست اندركاران طرح كه با بكارگرفتن روند اجرائي پروژه زمينه مساعدي براي ارتباط بيشتر با دانشگاه به منظور رفع معضلات صنعت خودرو و افزايش روحيه پژوهشي دانشجويان ايجاد مي نمايند تشكر مي گردد

3679 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی|درباره اینترنشیپ|ستاد اینترنشیپ|تماس با ماتمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد است .