سابقه طرح اينترنشيپ

       طرح اينترنشيپ با بررسي نمونه هاي كارورزي در جهان و در نظر گرفتن شرايط كشور شكل گرفته است. به عنوان مثال طرح اينترنشيپ در دانشگاه  MIT   از سال 1981 با هدفهاي ”كسب مهارتهاي لازم توسط دانشجويان“ و ”توسعه متخصصيني‌كه بتوانند ارتباط مستحكم تكنيكي با صنايع برقراركنند“ به صورت دوره‌هاي يك ساله با همكاري شركتهاي بزرگ ژاپني انجام مي‌شود. شركت ساپكو از سال 1378 با توجه به شرايط موجود در كشور طرح اينترنشيپ را به صورت پروژه‌هاي كوتاه مدت با اهداف ذيل آغاز نمود.

سال 1378 اين طرح به صورت پايلوت با اجراي 16 پروژه در دانشگاه صنعتي شريف انجام شد و سال 1379 بيش از 70 پروژه در دانشگاههاي تهران و صنعتي شريف به اجرا گذارده شدند. با توجه به موفقيت طرح مزبور در سالهاي 1378 و 1379 دانشگاه فردوسي مشهد نيز در سال 1380 به جمع دانشگاههاي تهران و صنعتي شريف در انجام پروژه‌هاي اينترنشيپ ساپكو پيوست.

سال 1380 پروژه‌های اينترنشيپ دانشگاه فردوسی  12 عنوان بود که توسط 10 نفر از اساتيد دانشکده مهندسی و علوم برای 8 شرکت سازنده به انجام رسيدند.

سال 1381 پروژه‌های اينترنشيپ دانشگاه فردوسی  28 عنوان بود که توسط 20 نفر از اساتيد دانشکده مهندسی و ادبيات برای 13 شرکت سازنده به انجام رسيدند.

سال 1382 علاوه بر شرکت ساپکو، شرکت برق منطقه‌ای برق خراسان از طرح اينترنشيپ حمايت و با همکاری خود را با اين طرح آغاز نمود. پروژه‌های اينترنشيپ شرکت ساپکو 14 عنوان بوده که با همکاری 11 استاد از دانشکده مهندسی در حال انجام می‌باشند. پروژه‌های اينترنشيپ شرکت برق منطقه‌ای برق خراسان 25 عنوان بوده که با همکاری 25 استاد از دانشکده مهندسی در حال انجام می‌باشند

2325 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی|درباره اینترنشیپ|ستاد اینترنشیپ|تماس با ماتمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد است .