ساختار طرح اينترنشيپ

طرح اينترنشيپ با استفاده از فراغت تعطيلات تابستانی اساتيد و دانشجويان و حمايت صنايع محلی با ساختار زير اقدام به اجرای پروژه‌ها می‌نمايد.

مثلث تيم سرپرستی پروژه‌ها

 

مسئوليت ها و اختيارات دست اندركاران طرح

1. نماينده سازنده يا واحد (مسئول و نماينده سازنده يا واحد)

فردی است كه از طرف شركت سازنده و يا واحدهای شرکت برق (مشتری) به مركز اينترنشيپ معرفی شده و كليه هماهنگی ها و فعاليت های مشتری را انجام خواهد داد. به طور خلاصه دارای وظايفی به شرح جدول (1) می باشد.

2. استاد راهنما (سرپرست علمي)

فردی است كه توسط ستاد دانشگاه برای پروژه ها تعيين می شود و عهده دار تدوين شناسنامه، برنامه ريزی اجرا، هدايت و كنترل علمی تلاشهای تيم اجرائی برای رسيدن به نتايج مورد انتظار مشتری در زمان مناسب می باشد. شرح وظايفی مطابق جدول (2) را می توان بطور خلاصه بيان نمود.

3. كارشناس شرکت حمايت کننده (سرپرست تخصصي)

فردی است كه از طرف مركز توسعه و تحقيقات شرکت ساپکو يا کميته تحقيقات و استاندارد شرکت برق در پروژه شركت نموده و هماهنگی لازم برای ارتباط فعال سازنده يا واحد را با استاد راهنما فراهم آورده و مراحل پيشرفت پروژه را كنترل می نمايد. برای سرپرست تخصصی شرح وظايفی مطابق جدول (3) را می توان به طور خلاصه بيان نمود.

4. تيم اجرائی (دانشجويان)

تيمی است شامل دانشجويان متقاضی كه از طرف اساتيد و با نظارت ستاد اينترنشيپ تعيين مي‌گردند. اين تيم مجری انجام پروژه ها طبق فعاليت های تعريف شده بوده و تحت نظر سرپرست (مسئول) فعاليت كه از خود تيم برگزيده می شود كار می كنند. شرح وظايف تيم اجرائی را می‌توان مطابق جدول (4) به طور خلاصه بيان نمود.

2277 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی|درباره اینترنشیپ|ستاد اینترنشیپ|تماس با ماتمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد است .